Bożą zachętę dla swojej pracy, Chrześcijanie Gedeonici znajdują w bardzo wielu miejscach Słowa Bożego, między innymi w Ew. Jana 1, w.1 i w.14, oraz Dz. Ap. 15,4. Jednakże szczególnie dobitnie przemawiają do nas słowa samego naszego PANA i ZBAWICIELA z Mat, 28,19, w których Pan Jezus nakazuje wszystkim JEGO uczniom, „Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody”, a bezpośrednio przed samym swoim wniebowstąpieniem, poleca nam w Dz. 1, 8. „weźmiecie moc Ducha Świętego, który wstąpi na Was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”. BÓG wyraźnie rozkazuje nam, aby aktywnie iść i głosić JEGO Słowo, zaczynając od własnego miasta lub miejscowości /symbolicznej Jerozolimy/, poprzez swój kraj /odpowiednik biblijnej Judei/, poprzez sąsiednie państwa /Samarię/ i aż po krańce ziemi.

Czynimy to właśnie poprzez świadectwo o zbawieniu, jakie mamy w śmierci Pana Jezusa na Golgocie i przez sianie JEGO SŁOWA, tak, jak czytamy o tym także w przypowieści Zbawiciela o siewcy zasiewającym Słowo na czterech rodzajach roli, /Mat. 13, 1 -23/. I Gedeonici również obecnie wypełniają w praktyce te najważniejsze i wciąż aktualne przykazania i polecenia Boże.

1.Główny cel pracy Gedeonitów.

  Nasi bracia Gedeonici realizują z zasadzie, tylko dwa zasadnicze zadania, a mianowicie:

 • służba wskazywania tylko na Boga i Pana Jezusa jako naszego osobistego Zbawiciela,
 • sama bezpośrednia praca siania, czyli bezpłatnego rozdawania tylko i wyłącznie świętego SŁOWA BOŻEGO, najczęściej Nowego Testamentu z Psalmami.

Poprzez bezpośrednie świadectwo o ratunku w krzyży Golgoty oraz gratisowe masowe i indywidualne rozpowszechnianie Pisma Świętego, pragniemy osiągnąć podstawowy cel Gedeonitów, jakim jest ciągłe pozyskiwanie ludzi dla PANA, a środkiem do tego celu jest właśnie tylko BIBLIA.

Staramy się usilnie również realizować w praktyce słynne motto działania „Armii Zbawienia” „Zostałem uratowany po to, aby ratować innych”, które to stało się także prawdziwym hasłem współczesnej Armii Gedeona, dzisiejszych naszych braci Gedeonitów z XX i XXI wieku.

Stowarzyszenie Gedeonitów, często nazywane jest także przedłużonym ramieniem kościoła, ponieważ, tam gdzie dana Społeczność, zbór lub parafia nie mogą lub nie potrafią dotrzeć, idą w te miejsca i środowiska właśnie Gedeonici, aby w praktyce realizować najważniejsze zadanie, które zlecił i nakazał każdemu wierzącemu nasz PAN i ZBAWICIEL, wielokrotnie mówiąc, szczególnie bezpośrednio przed swoim powrotem do Ojca w niebie, między innymi w Ew. Mar. 16,15, takie oto polecenie:

„I rzekł im Jezus: idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” Jest to więc najważniejsze przykazanie nowo testamentowe do realizacji dla każdego z nas, prawdziwych Chrześcijan, i to dotyczy nie tylko samych Gedeonitów.

2. Definicja Gedeonitów jako Międzynarodowego Stowarzyszenia Gedeonitów.

 • Przede wszystkim należy wyraźnie zaznaczyć, że Gedeonici NIE są w ogóle jakieś nowym wyznaniem, nową religią, jakimś innym dodatkowym związkiem denominacyjnym, jak też nie są żadnym nowym kościołem.
 • Natomiast Stowarzyszenie Gedeonitów jest dobrowolnym międzywyznaniowym zrzeszeniem autentycznych chrześcijan /najczęściej wolnych zawodów/, czyli nowo nawróconych ludzi, ochrzczonych w wieku świadomym, na osobiste wyznanie swojej wiary w Pana Jezusa, jako swojego osobistego Zbawiciela, oraz pochodzących z różnych, już istniejących kościołów lub Społeczności chrześcijańskich, a zajmujących się tylko rozdawaniem samych Biblii, podczas świadczenia o ratunku i życiu wiecznym w Panu Jezusie.
 • Gedeonici, aby pracować w naszym Stowarzyszeniu, muszą koniecznie nadal należeć właśnie do różnych dotychczasowych swoich ewangelicznych denominacji czy konkretnych biblijnych kościołów chrześcijańskich.
 • działają w oddziałach zwanych Obozami, mających przynajmniej 6 braci, chociaż po 3 braci minimum z 2 Zborów lub parafii różnych biblijnych Kościołów. Realizują także w praktyce szczytne ideały ekumeniczne, zbliżając, różnych świadomie wierzących chrześcijan do Boga i do siebie nawzajem, poprzez liczne wspólne spotkania, modlitwy i konkretną pracę dla PANA.. Nie mogą jednak należeć do nas członkowie Społeczności nie uznających Boga w Chrystusie /np.: Świadkowie Jehowy i inni antytrynitarze/ oraz mający jeszcze inne księgi „prorocze” poza Biblią.
 • Żony Gedeonitów, jako pomocnice mężów Gedeonitów – stanowią jakoby „drugą nogę” w naszym boju modlitwy i pomocy w pracy siania, dla swoich małżonków, szczególnie wśród kobiet, np.: w więzieniach kobiecych, szkołach żeńskich i na oddziałach ginekologicznych szpitali.
 • Współpracownicy Gedeonitów, aktywnie pomagający w pracy siania Słowa dla PANA, aby potem, formalnie włączyć się do tej służby, już jako pełnoprawni członkowie konkretnych obozów Gedeonitów.

3. Krótka historia powstania i obecna działalność Gedeonitów.

Ponad 100 lat temu dwóch wierzących biznesmenów spotkało się przypadkowo w pewnym hotelu w Wisconcin /USA/ w 1898r. Obaj czytali tą samą książkę, którą okazała się właśnie Biblia. Po dłuższej rozmowie i wspólnych modlitwach, postanowili założyć międzywyznaniowy związek biznesmenów, zajmujący się tylko rozdawaniem Biblii w USA a potem również i w innych państwach. Za swojego patrona wybrali starotestamentowego męża Bożego GEDEONA, tak pięknie opisanego w 6 i 7 rozdz. ks. Sędziów. To właśnie Oni, wraz z przyjaciółmi, założyli 1 maja 1899r. związek wędrujących biznesmenów zajmujących się drukowaniem i bezpłatnym rozdawaniem tylko samego żywego Słowa Bożego. Sam Pan obficie błogosławił temu dziełu i grupa Gedeonitów szybko rozrastała się, zdobywając coraz to nowe środowiska, wśród różnych wyznań, w rozlicznych krajach, wszystkich kontynentów ziemi.

Tak więc już od ponad 107 lat, stowarzyszenie to, nie przerwanie działa na całym świecie, obecnie w 170 krajach świata /niestety poza komunistycznymi Chinami i północną Koreą/. Stowarzyszenie liczy łącznie już ok. 260 tys. Gedeonitów, działając prawie we wszystkich narodach świata, tak jak to przewidział i rozkazał nasz PAN, przyczyniając się także do wypełnienia wizji Jezusa, dotyczącej wydarzeń poprzedzających powtórne JEGO przyjście, przy końcu wieków tego świata.

Gedeonici doprowadzili do przetłumaczenia Biblii, aż na 82 różne języki świata, rozdając Ją nawet wśród egzotycznych ludów Afryki, Azji i Polinezji.

Łaskawy Bóg pozwolił Gedeonitom, w ciągu tych ponad 100 lat swojej działalności, bezpłatnie rozdać aż ponad 1 miliard Nowych Testamentów /najczęściej z Psalmami/, niemal na całym świecie. Obecnie również nadal Duch Święty obficie nam błogosławi, umożliwiając rozsianie aż 63 miliony JEGO Słowa w samym tylko jednym 2004r, także wśród wielu nowych krajów świata, np. w powstałych państwach po sowieckich i w krajach muzułmańskich. Łatwo obliczyć, iż obecnie w ciągu tylko każdego tygodnia, zaledwie sami Gedeonici, rozprowadzają znacznie ponad 1 milion Pisma Świętego na całej ziemi.

W bieżącym roku najwięcej i najefektywniej, jako biblijna organizacja międzynarodowa, pracujemy dla PANA, świadcząc i siejąc JEGO Słowo, w byłych krajach sowieckich, w Afryce, i Ameryce Łacińskiej. Jako współczesne, jakże jeszcze nie liczne „wojsko Gedeona”, dotarliśmy więc już, aż do 20 % populacji całego „wolnego świata” /nie licząc zniewolonych Chin/.

Jako Stowarzyszenie Międzynarodowe, mamy też nową, przemodloną wizję od Boga, aby w ciągu najbliższych kilkunastu lat, tj. do 2020 roku rozdystrybuować średnio po 100 mln. Słowa Bożego każdego roku. W ten sposób, jak PAN pozwoli, i czas łaski będzie jeszcze trwał, to drugi miliard Biblii będziemy mogli rozprowadzić w okresie zaledwie ok. 10 lat, podczas gdy pierwszy miliard Nowych Testamentów Gedeonici rozdawali w okresie 100 lat.

4. Zarzuty, najczęściej stawiane, nawet niestety przez wierzących ludzi, wobec Gedeonitów:

a. pozostawianie czytelników Nowych Testamentów samych sobie, bez duchowej opieki, a więc szczególnie zarzut nie przyprowadzenia konkretnych osób, którym wręczyliśmy Biblię, do naszej ławki zborowej lub parafialnej, i to najlepiej tylko w swoim „właściwym” kościele!

W odpowiedzi wskazujemy zawsze na konieczność przede wszystkim świadectwa o zbawieniu nowym ludziom, mówiąc tylko o Bogu w Panu Jezusie, bez wskazywania, na samym początku, na konkretne kościoły /nawet te o złotych nazwach/ lub na „właściwe” /bo nasze/ związki wyznaniowe. W ten sposób pragniemy głosić tylko Chrystusa, a nie konkretne kościoły, gdyż ratunek mamy tylko w krwi Jezusa z Golgoty, a nie poprzez przynależność do konkretnych kościołów, nawet tych najlepszych i biblijnych,

b. zarzuca się nam rozdawanie tylko samego Słowa Bożego, i to najczęściej tylko Nowych Testamentów z Psalmami, bez podawania innych dodatkowych ulotek, broszur, książek, a nawet bez pieczątek, które ewentualnie wskazywałyby lub zapraszałyby na nabożeństwa do konkretnych kościołów.

Tak więc celowo i z zasady, nigdy nie mówimy o żadnych szyldach i nazwach Kościołów, szczególnie podczas rozdawania Słowa Bożego, skupiając się na samym ZBAWICIELU, oraz wskazując tylko na to, że jesteśmy chrześcijanami, czyli JEGO dziećmi Bożymi. Tak więc tylko podczas rozdawania Biblii, będąc w roli Gedeonitów, nie informujemy do jakich wyznań i kościołów należymy, aby jeszcze silniej zwrócić uwagę obdarowanego, tylko na Chrystusa, jako jedyny ratunek dla każdego grzesznego człowieka.

My mocno wierzymy i liczymy na to, że sam PAN da najwłaściwszy wzrost Swojemu Boskiemu Słowu, we właściwym czasie, wysyłając misjonarzy czy też innych pracowników lub pastorów, na obsiane już żniwo ewangelizacyjne. Natomiast bezpośrednim zadaniem Gedeonitów jest tylko, aby iść i siać JEGO SŁOWO, oraz świadczyć przy tym innym o Zbawicielu.

Pokładamy pełne zaufanie w potężną moc działania Ducha Świętego i JEGO niezależny powiew w nawróceniu szczerego czytelnika Biblii. To właśnie sam Pan Jezus powiedział, że jeżeli Ojciec kogoś nie pociągnie, /np.: także poprzez nasze świadectwo o Chrystusie i JEGO żywe Słowo/, to nikt inaczej nie przyjdzie do BOGA.

Podajemy najczęściej, celowo tylko Nowe Testamenty, a nie całe Pismo Święte, /nie tylko ze względów ekonomicznych/, ale aby samodzielny Jego czytelnik, w świetle nowotestamentowej miłości i w duchu łaski Jezusowej, postrzegał później wydarzenia z całej Biblii, szczególnie te trudniejsze miejsca ze Starego Testamentu,

c. krytykuje się również Gedeonitów za to, że jakoby rzucają „perły przed wieprze”, czyli rozdają święte SŁOWA BOGA ludziom nie przygotowanym odpowiednio duchowo czy też teologicznie. Zwraca się również nam uwagę, że wiele egzemplarzy Nowych Testamentów, tzw: „gedeonitek” marnuje się, trafiając do nie „właściwych” ludzi, a niekiedy wędruje nawet do koszy.

My natomiast w odpowiedzi wskazujemy na wspomnianą już przypowieść Zbawiciela o Siewcy siejącym ziarna SŁOWA na 4 różne role, gdzie aż 3/4 Słowa, sianego przez samego PANA, /rzucane na 3 różne ziemie/, marnowało się, a tylko ¼ trafiało na dobrą żyzną glebę i wydawało właściwy plon. Tym bardziej my, współcześni siewcy ziarna JEGO Słowa, niestety musimy liczyć się z takowymi stratami, będąc przecież tylko zwykłymi grzesznymi ludźmi. Wspaniale byłoby, gdyby Pan dał właściwy wzrost swemu Słowu, chociażby dla 25 % rozdanych Biblii! Myślę, że kiedyś doczekamy się i lepszych czasów.

Poza Tym, mamy również i takie świadectwa, że wielu znalazło właśnie taki porzucony Nowy Testament i poprzez Jego karty przyszli do PANA, znajdując tam właściwą dla siebie pociechę i ratunek.

Współczesne my, będąc dzisiejszymi zastępami „armii Gedeona”, z biblijną naiwnością dziecka Bożego, mocno, niekiedy nawet z uporem maniaka, trzymamy się, niezwykle ważnej obietnicy ze Słowa, przekazanego w Starym Testamencie, a pochodzącego bezpośrednio od samego żywego BOGA OJCA PANA i WŁADCY tego świata z ks. Izajasza 55,11: gdzie czytamy jak niżej:

„Tak jest z Moim SŁOWEM, które wychodzi z moich ust: nie wraca do mnie puste, /bezowocne/, lecz wykonuje Moją wole /pracę/, i spełnia pomyślnie /posłannictwo/, to, z czym je wysłałem”.

Liczymy więc bezgranicznie na potężne i nie zawisłe działanie Boże, w samodzielnej pracy Jego potężnego BOSKIEGO SŁOWA, przez które to właśnie SŁOWO zostało przecież, kiedyś wszystko stworzone, wraz z całą ziemią i niebiosami. Z żywą nadzieją, wciąż wykonujemy tylko polecenie JEGO SYNA, coraz mocno wierząc w to, że gedeonici tylko sieją JEGO żywe Słowo, natomiast misjonarze, i pastorzy będą Je później podlewać, a właściwy plon i tak daje tylko sam BOŻY DUCH ŚWIĘTY.

5. Pięć środowisk i miejsc legalnej oraz bezpłatnej dystrybucji SŁOWA BOŻEGO wraz z przykładami pracy Obozu w Malborku.

Zawsze, po wspólnej modlitwie wstawienniczej, usilnie staramy się najpierw uzyskać konkretną zgodę i właściwy uzgodniony czas, dla legalnego rozdawania Biblii, od kierownictwa danej jednostki, np.: dyrektora, naczelnika, ordynatora szpitala, kierownika lub właściciela, itp.: z poszczególnych instytucji.

Zawsze bezpłatnie wyposażamy w Pismo Święte wszystkich, począwszy od pracowników danej instytucji np.: lekarzy, pielęgniarek, nauczycieli, funkcjonariuszy i kadrę, jak również szczególnie ludzi tam przebywających: tj: gości hotelowych, chorych, uczniów i studentów, żołnierzy, więźniów, itd.

Zgodnie z międzynarodowym przewodnikiem, nasze liczne zapasy Biblii, tzw: „gedeonitki” mogą być rozdawane tylko poprzez i wyłącznie w obecności członków konkretnych Obozów Gedeonitów.

Już od wielu lat, Gedeonici, świadcząc wciąż o PANU, rozdają gratis Nowe Testamenty /najczęściej z Psalmami/ w pięciu następujących środowiskach i instytucjach:

1/ hotele, motele, schroniska młodzieżowe itp. Hotele, w których najczęściej przebywają goście z różnych krajów, są wyposażane przez nas w Nowe Testamenty w trzech językach: angielskim, polskim i niemieckim. Wejście ze Słowem Bożym, do jednego z ważniejszych, dużych Hoteli w Malborku, „Wawrzyniec”, znajdującego się bezpośrednio, przy największym na świecie, zamku krzyżackim, załatwili nam goście Gedeonici z Anglii i Szwecji, wskazując, że takowe praktyki, stosowane są już od wielu lat, w większości hoteli, w USA i całej Unii Europejskiej. Wyrazili również swoje zdziwienie, że w Polsce, należącej już do UE, nie ma jeszcze Biblii w malborskim hotelu, o tak wysokim standardzie,

2/ szpitale, kliniki, hospicja i sanatoria, gdzie dla pracowników całej służby zdrowia dajemy zawsze osobne białe egzemplarze, natomiast dla wszystkich chorych i na wyposażenie szpitali rozdajemy Nowe Testamenty zawsze z Psalmami. W malborskim szpitalu mamy załatwione, stałe legalne zezwolenie na wielokrotne wejścia i wyposażamy regularnie, prawie co kwartał, w Pismo Święte wszystkie sale wraz z kaplicą szpitalną, już od wielu lat. Istnieje jednak w naszym kraju, niezwykle duża obawa przed działalnością Świadków Jehowy, z którymi jesteśmy, niestety nadal najczęściej utożsamiani, szczególnie przez starszych ludzi, co wielokrotnie utrudnia nam dystrybucję Biblii, nie tylko w szpitalach,

3/ gimnazja, wszelkiego rodzaju szkoły średnie i wyższe uczelnie, gdzie wręczamy Słowo bezpośrednio do rąk młodych ludzi, chodząc od klasy do klasy. W Malborku czynimy to najczęściej za zgodą i w obecności katechetów. W ramach dobrej współpracy za wszystkimi szkołami w Malborku, rozdaliśmy Biblię wszystkim dzieciom i młodzieży. Gedeonici prowadzili nawet całe lekcje religii w obecności księdza katolickiego, gdzie oczywiście tematem zajęć była Biblia.

Natomiast w szkołach mamy do czynienia, niestety najczęściej z obawami przed „Sektami i obcymi kultami”, z którymi, nie świadomie, także jesteśmy utożsamiani. Wielu starszych uczniów przyjmuje Biblię od nas, tylko dlatego, że nic nie mówimy o jakichkolwiek innych kościołach, czy też denominacjach religijnych, wskazując na ich osobistą relacje, ratunek i pomoc tylko w Jezusie Chrystusie.

4/ więzienia, wszelkiego typu zakłady karne, areszty, domy poprawcze i inne zamknięte ośrodki wychowawcze, gdzie Gedeonici za zgodą władz tych instytucji, rozdają Słowo Pana służbie więziennej, ale przede wszystkim zatrzymanym i skazanym, wchodząc bezpośrednio do poszczególnych cel. Szczególnie wzruszająco i bardzo osobiście przeżyłem pewną dystrybucję Biblii, wśród dźwięków kolęd i świadectw, w samą wigilię pamiątki narodzenia Jezusa jako człowieka, w kobiecym Zakładzie Karnym, w moim rodzinnym mieście Grudziądzu. Wówczas wtedy zdałem sobie sprawę, że liczą się nie tylko wielkie liczby dystrybucji Pisma Świętego, ale również Jego indywidualne działanie, poprzez zmianę konkretnego trudnego życia, poszczególnego grzesznego człowieka.

5/ Armia, wszelkie jednostki wojskowe i służby mundurowe, /w tym: policja oraz Straż miejska i pożarna/. Dopiero w grudniu 2006r, po 14 latach naszego istnienia, mogliśmy po raz pierwszy rozdać NT z Psalmami w lotniczej jednostce wojskowej w Malborku, w wyniku naszych wieloletnich modlitw do PANA i wielu rozmów z miejscowym dowództwem i kapelanami.

6. Efekty Bożego błogosławieństwa poprzez pracę Gedeonitów w naszej ziemskiej ojczyźnie.

Nigdy jeszcze w całej historii naszego kraju, nie mieliśmy w Polsce tak dużej swobody i możliwości obfitego siania Słowa Bożego, szczególnie od czasów prawdziwej wolności, w tym także religijnej, po upadku, tak obcej nam, ateistycznej dyktatury komunistów, tj: od 1989r, kiedy to, do dzisiaj powstało już ponad 60 obozów, czyli samodzielnych oddziałów Stowarzyszenia Gedeonitów w różnych miastach całej naszej ojczyzny.

Jest nas obecnie w kraju około 300 polskich Gedeonitów, co jest bardzo wymowne i znamienne. Podobnie tyle liczyła kiedyś w Izraelu, zwycięska w BOGU, armia naszego patrona, Gedeona.

Przez ostatnie 17 lat wolności, PAN pozwolił nam rozdać, w całym naszym kraju już około 4 miliony Biblii. Uwzględniając statystycznie średnio po 4 – 5 osób w polskiej rodzinie, możemy z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że około 16-20 milionów Polaków w swoich rodzinach, ma bezpośredni dostęp do SŁOWA BOŻEGO, pozyskanego tylko z rąk samych Gedeonitów, co stanowi prawie połowę całej obecnej populacji naszych rodaków w kraju.

Natomiast tylko w samym mieście Malborku, liczącym niespełna 40 tys. ludności, Bóg zezwolił nam rozdać, przez ostatnie 14 lat, aż ok. 28 tys. Nowych Testamentów, co w praktyce spowodowało, że przeciętnie, co drugi obywatel tego „byłego stołecznego miasta” Malborka ma SŁOWA BOGA, przekazane gratis, praktycznie tylko poprzez ręce zaledwie 4 gedeonitów.

Na początku XXI wieku, mogliśmy rozdawać także, dzięki Bogu, po raz pierwszy w historii, Pismo Święte w języku polskim, dla Polaków żyjących poza granicami Rzeczpospolitej, a mianowicie:

 • trzech gedeonitów z północny Polski, przez 3 dni rozdało Słowo PANA dla dzieci i młodzieży polskiej w 7 polskich szkołach stołecznego Wilna, w wolnej Litwie, w ilości około 4,5 tysiąca egzemplarzy,
 • kilka tysięcy polskiej Biblii rozdano również dla młodych Polaków na Zaolziu, w Republice Czeskiej.

Tak więc, jak widzimy, posiew Słowa Bożego, za sprawą działania Ducha Świętego, jest obecnie ogromny i niebywały w historii naszego narodu, z którym nigdy jeszcze wcześniej nie mieliśmy do czynienia. Nadszedł teraz, oto taki czas siania, które doczekało dopiero nasze pokolenie w Polsce i obecnie żyjemy w niezwykle ważnym momencie, przewidzianym w planach działania Chrystusa, który to poprzez Swoje Słowo i Krzyż Golgoty, chce przywieść, także i naszych rodaków do wspaniałej, niebiańskiej i wiecznej Ojczyzny Boga Ojca. /Obj. 21, 1-7/.

Teraz tylko powinniśmy gorliwie modlić się i iść, siejąc i głosząc Prawdy Słowa biblijnego, licząc na przebudzenie duchowe poprzez działanie Ducha Świętego, aby na podstawie już zasianego i nadal usilnie rozprowadzonego Słowa Pańskiego, nastąpiło ożywienie Polaków i nawrócenie do żywego Boga.

Stajemy obecnie przed, niesamowitą okazją i szansą wzmożonej pracy siania JEGO Słowa, dla naszego pokolenia, którą należy koniecznie wykorzystać, gdyż POLSKA szczególnie teraz potrzebuje Ewangelii. Nie wiemy, jak długo jeszcze, ten sprzyjający czas wolności politycznej i religijnej w Polsce będzie trwał, dlatego też należy go dobrze wykorzystywać, dzisiaj i w najbliższej przyszłości, dla chwały Boga i ratunku grzesznego człowieka.

7. Zaproszenie do pracy Gedeonitów.

Dopóki jeszcze ten obecny czas łaski i zbawienia wciąż jeszcze trwa, to istnieje realna szansa na zbawienie w Chrystusie wielu milionów grzeszników. Ale nie wiemy jednak, jak długo będzie nadal istnieć taka możliwość, gdyż zdajemy sobie sprawę, że czas przyjścia PANA jest bliski, ponieważ żyjemy w czasach ostatecznych. Pamiętam sam, jak wielu naszych wierzących przodków i bohaterów wiary, /np. Bracia: Kircun, Stankiewicz, Krakiewicz, Bajeński, Piasecki, Sacewicz i wielu innych/, podczas nie tak dawnych czasów zniewolenia komunistycznego, modliło się, pragnęło i wciąż marzyło o takim właśnie okresie, pełnym wolności sumienia i wyznania oraz swobody dla głoszenia SŁOWA BOŻEGO. Nasze pokolenie ma właśnie teraz, taką nie powtarzalną szansę, prawdziwej realizacji tych marzeń na niwie PANA.. Czy i Ty ją pragniesz wykorzystać, właśnie teraz dla chwały BOGA?

Dlatego też, uwzględniając powyższe możliwości, serdecznie prosimy i usilnie zachęcamy Was, Bracia i Siostry z Waszych lokalnych Społeczności i Zborów Pańskich, o aktywne włączenie się do pracy najbliższych Obozów Gedeonitów, lub tworzenia nowych ich Oddziałów w Waszych miastach, realizując w ten sposób w praktyce nakaz i ostatni rozkaz naszego PANA JEZUSA, z końca wszystkich Ewangelii.

W ten sposób możecie również pozyskiwać wielu dla CHRYSTUSA, poprzez świadectwo oraz sianie naprawdę tysięcy BIBLII w Waszym mieście, środowisku i okolicy. Obecnie brakuje nam już tylko ludzi, szczególnie mężczyzn w wielu Obozach Gedeonitów, przy bardzo dużych, nie wykorzystywanych oraz nie rozprowadzonych zapasach Biblii, która jeszcze w wielu miejscach nie dociera, do grzesznych osób, potrzebujących Chrystusa. Zadziwiające jest, jak obecnie bardzo mało Braci garnie się do tej służby, żyjąc w czasach swobody religijnej, nie doceniając realnej szansy Ewangelizacji ukochanej Ojczyzny, tutaj na ziemi, aby zapełniać naszą przyszłą Ojczyznę w Niebie. Potrzebni są nam wierzący ludzie, zarówno młodzi, ale pełni zapału i mądrzy w PANU, jak również ci starsi na wolności, /czyli na emeryturze lub rencie/, dysponujący większym zapasem czasu, szczególnie do po łudnia, kiedy pracują wszystkie szkoły i uczelnie.

Liczymy więc także na CIEBIE i twoją rodzinę, abyś mógł pracować bez zobowiązań i większych obciążeń finansowych, mając możliwość sprawdzić się w wspaniałej pracy na Jego niwie.

  Zastanówmy się również nad poniższymi pytaniami i szczerze odpowiedzmy samemu Bogu:

 • jeżeli nie teraz – to kiedy ???
 • jeżeli nie TY lub ja – to KTO ???
 • jeżeli nie tutaj, – to gdzie ???
  Bardzo prosimy również drogich czytelników, o Waszą pamięć i pomoc w modlitwach, zanosząc wspólne prośby do PANA za Gedeonitów, szczególnie w 5 poniższych intencjach:

 • o samych Gedeonitów, aby PAN wyposażał nas Swoją mocą z wysokości, poprzez Ducha Świętego,
 • o powołanie nowych wspaniałych mężów Gedeonitów, siostry pomocnice i licznych współpracowników,
 • o otwieranie nowych środowisk i miejsc dla legalnego rozdawania JEGO SŁOWA, np.: między innymi, o otwarcie „bram” wiele szkół na południu kraju i naszej jednostki wojskowej w Malborku,
 • o tych, którzy już mają lub niebawem dostaną BIBLIĘ, /i to nie tylko z rąk Gedeonitów/, a Jej jeszcze nie czytają, aby Duch Święty dał im pragnienie i wskazał na konieczność autentycznego i uważnego czytania Słowa Bożego. Naszym zamiarem, przecież nie jest, tylko i wyłącznie wyposażanie następnych prywatnych biblioteczek domowych, w kolejną księgę, gdyż już dzisiaj, podobno można, a nawet wypada mieć Pismo Święte w domu, szczególnie podczas kolędy, aby tylko pochwalić się Nią przed księdzem lub gośćmi. Niestety, w wielu polskich rodzinach nie jest one otwierane, przez całe lata,
 • i najbardziej prośmy Boga za tymi ludźmi, którzy mają już i czytają JEGO SŁOWO, aby PAN przyprowadzał Ich, poprzez piękne karty Pisma Świętego, pod krzyż GOLGOTY, i zmieniał całe grzeszne życie, gdyż jest to najważniejszy cel i podstawowy sens naszej pracy dla PANA.

Brat gedeonita: Edward Krajewski