1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.
Pierwszy werset Ewangelii według Jana zaczyna się tymi samymi słowami, które rozpoczynają księgę Genesis. Zwrot „na początku” jest przepełniony wielkim Bożym majestatem, to Bóg był tym który istniał od zawsze, był i jest Panem wieczności, był tym, który stanął na progu historii stworzenia. Księga Genesis w pierwszym wersecie mówi o Bogu stwarzającym, a Ewangelia Jana w pierwszym wersecie mówi trwającym Słowie (logos) które było z Bogiem i było Bogiem. To Słowo było przyczyną i wykonawcą stworzenia jak mówi trzeci werset:

J 1:3 Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało.

Jeszcze jeden pierwszy rozdział księgi Nowego Testamentu podobny jest do pierwszej księgi Biblii; to list do Hebrajczyków. Drugi werset tej księgi mówi i Synu Bożym, który był wykonawcą stworzenia:

Hebr 1:2 Ostatnio, u kresu tych dni, przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszechrzeczy, przez którego także wszechświat stworzył.

10 Oraz: Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię, I niebiosa są dziełem rąk twoich…

Kto był na początku? Kim jest Syn? Kim jest Słowo? Kto jest przyczyną istnienia wszystkiego? Kto stworzył wszystko?

Jedyną osobą która jest odpowiedzią na te pytania jest Pan Jezus Chrystus. Za Piotrem wyznajemy

J 6:69 A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego.

Słowo pokazuje majestat Syna który jest Królem królów i Panem panów:

Hebr 1:8 Lecz do Syna: Tron twój, o Boże, na wieki wieków, Berłem sprawiedliwym berło Królestwa twego.

…Under edit…