Punkt Katechetyczny „Wolni Skauci”* – informacje:

Organizator: Zbór Kościoła Wolnych Chrześcijan** w Tarnowie

Miejsce działania: Tarnów, ul. Wielkie Schody 1, lub zajęcia w terenie według ustaleń..

Termin pierwszego spotkania: 23 września 2023 r. godz. 10:00, ul. Wielkie Schody 1.

Częstotliwość: Zajęcia będą się odbywały co dwa tygodnie w piątek od godziny 16:00-17:00 lub sobotę od godz. 10:00 (konkretne terminy będą podawane w harmonogramie i na stronie: https://www.facebook.com/PunktKatechetycznyWolniSkauci/)

Czas trwania spotkania: nie mniej niż 2 godz.

Cena: zajęcia są nieodpłatne. Rodzice pokrywają koszty biletów, dojazdów, posiłków itp. w przypadku wycieczki lub innego wyjścia.


Przedział wiekowy: dzieci od 7 do 13 lat


Telefon kontaktowy: 538 376 578


Proponujemy zajęcia, na których wykorzystujemy metody chrześcijańskiego skautingu.


Co będziemy robić?


  • Zdobywać i uczyć się stosować w życiu biblijną wiedzę o Bogu,


  • Zdobywać umiejętności skauta takie jak współpraca w grupie, dyscyplina, odpowiedzialność i umiejętności praktyczne (pierwsza pomoc, sztuka przetrwania, orientacja w terenie itp.)


  • Przebywać większość czasu na świeżym powietrzu, wędrować i zwiedzać odkrywając kulturę, historię, a także podziwiać i badać Boże stworzenie.


  • Wydajemy świadectwo z religii/etyki ***. Ocena wystawiana jest za aktywne uczestnictwoDEKLARACJA WARTOŚCI


  1. Pismo Święte jest wyznacznikiem sprawiedliwości, moralności i praworządności oraz kształtuje wszystkie dziedziny życia.


  2. Opieramy się o najlepsze tradycje międzynarodowego skautingu i polskiego harcerstwa zgodnie z hasłem Bóg-Honor-Ojczyzna


  3. Celem naszej działalności jest pomoc dzieciom i młodzieży w indywidualnym rozwoju duchowym, fizycznym, emocjonalnym i społecznym.


  4. Dokładamy wszelkich starań, żeby każdy aspekt naszego działania był wolny od nienawiści, żeby cechował go wzajemny szacunek, solidarność, uczciwość, cierpliwość, łagodność, opanowanie i pokora.
*Punkt katechetyczny działa w oparciu o Statut Kościoła Wolnych Chrześcijan w Rzeczpospolitej Polskiej (cz. II par.15; par. 16, pkt 4-7).


**Kościół jest wpisany do rejestru Kościołów i związków wyznaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w dziale A pod nr 11.


*** Świadectwo (zaświadczenie) z nauczania religijnego jest wydawane na podstawie „Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach” (tekst jednolity Dz. U. z dnia 3 czerwca 2020 roku poz. 983) na podstawie którego jest wystawiana ocena na świadectwie szkolnym.