PUNKT KATECHETYCZNY „Wolni Skauci”

Organizowany przez Zbór Kościoła Wolnych Chrześcijan w TarnowieREGULAMIN ZACHOWANIA

 1. Każdy uczestnik/skaut jest zobowiązany do przestrzegania zasad zachowania.

 2. Każdy uczestnik/skaut ma prawo i obowiązek udziału we wszystkich zajęciach.

 3. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa.

 4. Obowiązuje zakaz oddalania się od grupy bez zgody i opieki nauczyciela (instruktora).

 5. Należy przestrzegać dyscypliny (w szczególności wykonywać polecenia nauczycieli/instruktorów).

 6. Bezwzględnie obowiązuje zakaz palenia, picia alkoholu oraz zażywania innych używek lub przychodzenia na spotkania/zbiórki pod ich wpływem.

 7. Wszelkie urazy (skaleczenia, stłuczenia, zranienia, itp.) lub inne dolegliwości należy zgłaszać do swoich nauczycieli/instruktorów.

 8. Narzędzia można używać jedynie na wyraźne polecenie nauczycieli/instruktorów, w miejscu do tego wyznaczonym, zgodnie z przeznaczeniem i tylko pod nadzorem.

 9. Należy ubierać się stosownie do pogody i według wskazówek nauczycieli/instruktorów, oraz dbamy o higienę osobistą.

 10. Z cudzych przedmiotów można korzystać wyłącznie za wyraźna zgodą ich właścicieli.

 11. Obowiązuje zakaz używania komórek, tabletów i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć. Cenne przedmioty (komórki, pieniądze, delikatne ubrania, odtwarzacze, itp.) przynoszone i przechowywane są na własna odpowiedzialność.

 12. W miejscu zbiórek/spotkań zawsze należy utrzymywać porządek.

 13. Ocena wystawiana jest za aktywne uczestnictwo w zbiórkach/spotkaniach.

 14. Nieprzestrzeganie regulaminu może spowodować:

A. Upomnienie słowne,

B. przy następnych zdarzeniach: udzielenie żółtej kartki (wraz z powiadomieniem rodziców/opiekunów),

C. przy braku poprawy udzielenie czerwonej kartki (wraz z powiadomieniem rodziców/opiekunów) skutkiem czego jest wcześniejszy powrót do domu na koszt rodziców oraz zakaz udziału w dwóch kolejnych spotkaniach/zbiórkach.

Czytelny podpis uczestnika:

………………………………………………………

Czytelny podpis

Data i czytelny podpis rodzica/opiekuna:

…………………………………………………………………….…

Data i czytelny podpis